News, Uncategorized

Mavshack – GENOMFÖR RIKTAD EMISSION FÖR KVITTNING AV EXISTERANDE SKULDER

<p>Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 6 060 242 kr. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,0125 kronor per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen de senaste 14 handelsdagarna har varit 0,008207 kr vilket innebär att teckningskursen är satt med en premie på 65,66 % mot snittkursen för perioden. Totalt emitteras 484 819 326 aktier i Mavshack AB vilket innebär en utspädning av existerande aktieägare med 18,4 %.</p>