Category

News

Home / News
News, Uncategorized

Delårsrapport 3 2023

<p><strong>Kvartal </strong><strong>3 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättning för kvartal tre var 4,4 (8,0) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för kvartalet var 4,4 (8,7) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-10,1) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -2,8 (-7,8) MSEK</li>
</ul>
<p><strong>Sammanfattning av de första nio månaderna 2023</strong></p>
<ul>
<li>Nettoomsättningen för de första nio månaderna var 13,2 (31,9) MSEK.</li>
<li>Rörelsens intäkter för de första nio månaderna var 16,4 (34,5) MSEK.</li>
<li>EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-27,7) MSEK.</li>
<li>EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -9,4 (-21,3) MSEK.</li>
</ul>
<p>Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.</p>

News, Uncategorized

Tillväxten för MavshackLive.in är åter enligt plan

<p>Mavshacklive.in lämnade betastadiet under augusti och visar nu åter tillväxt enligt plan. Under september såldes nästan 50 % fler varor än under augusti 2023. Antalet användare steg med 16 % till över 22 700 personer och kunder ( som köpt  minst en produkt) steg 13,5 % till 8 900. Mavshacklive.in har nu registerade användare i 2383 respektive kunder från 444 olika städer över hela Indien. </p>

News, Uncategorized

Mavshack – GENOMFÖR RIKTAD EMISSION FÖR KVITTNING AV EXISTERANDE SKULDER

<p>Styrelsen för Mavshack AB har i dag beslutat att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 6 060 242 kr. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om 0,0125 kronor per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen de senaste 14 handelsdagarna har varit 0,008207 kr vilket innebär att teckningskursen är satt med en premie på 65,66 % mot snittkursen för perioden. Totalt emitteras 484 819 326 aktier i Mavshack AB vilket innebär en utspädning av existerande aktieägare med 18,4 %.</p>

1 2 3 4