News, Uncategorized

Mavshack ingår femårigt exklusivt licensavtal avseende filmrättigheter efter förlikning i tvist med Horse Creek Entertainment AB

<p><strong>Mavshack AB (publ) (”Mavshack” eller ”Bolaget”) tillkännager idag att Bolaget har ingått ett femårigt licensavtal med Horse Creek Entertainment AB (”HCE”) i vilket HCE upplåter totalt 800 filmrättigheter till Mavshack (”Avtalet”). Avtalet har ingåtts inom ramen för en förlikning med HCE, hänförd till den tvist som förelegat mellan parterna avseende Mavshacks krav mot HCE om betalning av fordran om 9,25 MSEK jämte upplupen ränta. Tvisten är genom denna förlikning nu avslutad.</strong></p>